Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
Upoznaj domovinu
da bi je više volio!


Dobrodošli!

Kontakti

Ferijalni savez BiH
Ćemaluša 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 20 89 10
Fax: +387 33 55 55 90
E-mail: fsbih@bih.net.ba
 

Hostel Feri
Veliko Polje-Igman

Tel: 033/ 77 55 55
Fax:033/ 77 55 56
E-mail: info@ferijalni.org
 
     

JAVNI POZIV
za prodaju nekretnine u Neumu

Predmet javnog poziva je podnošenje ponuda za kupovinu građevinskog zemljišta u Neumu, označenog kao: k.č. br. 1766/10 (542/4) površine 3.610 m2 na kojem je prema urbanističkoj dokumentaciji predviđena izgradnja turisticko-ugostiteljskog objekta bruto površine 3.330 m2 uz mogucnost povecanja iste, građevinske strukture S+P+2+PK koje se nalazi na atraktivnoj lokaciji između hotela „Stela“ i „Zenit“.

 1. C i j e n a

Početna kupoprodajna cijena je 585.000,00 Eura plativa u konvertibilnim markama po kursu koji utvrđuje Centralna banka BiH na dan uplate.

 1. Garancija za ozbiljnost ponude

Učesnici po ovom javnom pozivu dužni su dostaviti dokaz o uplaćenom garantnom iznosu (jamčevini) za ozbiljnost ponude u obliku potvrde o izvršenom bankovnom transferu.
Visina garantnog iznosa (jamčevine) je 2.000,00 KM (dvijehiljadekonvertibilnihmaraka) i uplaćuje se u korist Ferijalnog saveza BiH, na račun broj: 1610000069630006 kod Raiffeisen banke, sa naznakom „za nekretinu“.

 1. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u ovom javnom pozivu imaju fizička i pravna lica koja prema važećim propisima BiH mogu biti vlasnici nekretnina na području Bosne i Hercegovine.

 1. Ponuda i sadržaj ponude

Ponuda mora biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom, ovjerena i potpisana brojem i slovima, ispisana visina ponuđene cijene koja ne može biti manja od početne cijene iz poziva.
Ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente:

  • za fizička lica
 • ovjerena kopija lične karte;
 • CIPS-ova prijava, ne starija od 3 mjeseca;
 • dokaz o uplaćenom garantnom iznosu (jamčevini) za ozbiljnost ponude i
 • broj bankovnog računa za povrat garantnog iznosa (jamčevine).
  • za pravna lica
 • ovjerena kopija „Izvoda iz sudskog registra“ ili  ekvivalent dokumenta koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili zemlje iz koje  natjecatelj dolazi.
 • dokaz o uplaćenom garantnom iznosu (jamčevini) za ozbiljsnot ponude i
 • broj bankovnog računa za povrat garantnog iznosa (jamčevine).
 1. Dostavljanje ponuda i javno otvaranje

Ponude se dostavljaju poštom ili na protokol Ferijalnog saveza BiH, Sarajevo, ul. Ćemaluša br. 1., u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA ZA JAVNI POZIV ZA PRODAJU NEKRETNINE U NEUMU – NE OTVARATI“,do 29.10. 2014. godine.

Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, u prostorijama Ferijalnog saveza BiH dana  30.10. 2014. god. u 16,00  sati.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi natjecatelji.

 1. Kriteriji vrednovanja ponuda

Ugovor o kupoprodaji nekretnine zaključit će se sa kupcem koji ponudi najvišu cijenu  za predmetnu nekretninu.

 1. Ostale informacije

Učesniku koji ne uspije u natjecanju po ovom javnom pozivu, uplaćeni garantni iznos (jamčevine) se vraća u roku od 10 dana, a najuspješniji kupac koji je uspio u natjecanju, ukoliko odustane od kupovine, gubi pravo na povrat garantnog iznosa.
Najpovoljniji kupac, čija je ponuda odabrana, dužan je u roku od (8) osam dana od dana prijema obavjesti o odabiru, sa ovlaštenim licem Ferijalnog saveza BiH zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnine.
Troškove ovjere potpisa ugovora, uknjižbe predmetne nekretnine kao i porez na promet nekretnina, snosi u cjelosti kupac.
Ferijalni savez BiH ima pravo poništiti javni poziv, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu i zbog razloga poništenja ne odgovara za eventualnu štetu, izuzev što ima obavezu izvršitit povrat uplaćenog garantnog iznosa (jamčevine) svim učesnicima.
Dodatne informacije se mogu dobiti na  E-mail: fsbih@bih.net..ba  ili na telefon broj: 387 33 208910.

 

Odobrenje povlastice od 30%  u željezničkom putničkom prevozu članovima Ferijalnog saveza u BiH

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JP ŽFBiH, članovima Ferijalnog Saveza u BiH, odobrava se komercijalna povlastica u visini od 30% od redovne cijene na neograničen broj putovanja na prugama ŽFBiH.

Osnov povlastice od 30% u željezničkom putničkom prijevozu pojedinačno je članska kartica Ferijalnog Saveza BiH Feri Card, koja sadrži osnovne podatke korisnika (ime i prezime, datum rođenja, datum važenja itd.) i članski broj pod kojim je evidentiran korisnik u Ferijalnom savezu Bosne i Hercegovine.

Prilikom izdavanja i kontrole voznih karata po osnovu Feri Card kartice, ovlašteno osoblje JP ŽFBiH (putnički blagajnik odnosno kondukter) dužan je provjeriti identitet korisnika. Ukoliko putnik, uz Feri Card karticu odbije da pokaže identifikacioni dokument, smatra se putnikom bez vozne karte, te mu se naplaćuje puni iznos karte.

Putnik koji pokaže Feri Card karticu:

 • koja je lažna ili falsifikovana,
 • koja nije njegova,
 • čiji je rok važenja istekao,

mora da pored vozne karte, plati i dodatak, prema važećem cjenovniku na željeznici. Ukoliko je Feri Card kartica krivotvorena ili ukoliko na njoj nije upisano ime putnika, ta kartica se oduzima, a putnik mora da pored vozne karte, plati i dodatak, prema važećem cjenovniku na željeznici.

Putnik koji odbije da odmah plati cijenu prevoza ili dodatak, bit će isključen iz prevoza.

Ovaj akt stupa na snagu 11.08.2014. i na dokazan način upoznati svo zainteresovano osoblje.

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Ferijalni savez u BiH  kao Nacionalna hostelska asocijacija BIH, primljen je u punopravno članstvo Međunarodne hostelske federacije (IYHF)

Na Pedesetoj konferenciji Međunarodne hostelske federacije održanoj u Bankoku na Tajlandu, uz prisustvo preko stotinu predstavnika nacionalnih hostelskih asocijacija, Ferijalni savez u BiH primljen  je jednoglasno u punopravno članstvo ove asocijacije.

Ostvarivanjem punopravnog clanstva Hostelska asocijascija  BiH ulazi u sustav jedne od najvecih turistickih asocijacija na svijetu i  povećava mogućnost za proširivanje na mnogo veće turističko tržište, kako u Europi, tako i u cijelom Svijetu.
Cilj Ferijalnog saveza Bosne i Hercegovine je da ovim putem ostvari kontakt sa sto vise hostelskih asocijacija, kako bi promovisali turističku ponudu Bosne i Hercegovine i privukli što veći broj stranih turista, posebno mladih.
Međunarodna hostelska federacija (IYHF) u čijem se lancu nalazi preko 4.500 hostela, je pozitivno ocijenila predhodne  hostelske aktivnosti te posebno potencirala prezentovanu  promociju  Bosne i Hercegovine kao poželjne turistucke destinacije za mlade.

Ferijalni savez u BiH je u statusu pridruženog člana ove federacije na osnovu svojih hostelskih aktivnosti 2012 godine obezbijedio da BiH bude proglašena za najbolju hostelsku destinaciju u svijetu. 

Ovaj značajan rezultat je ostvaren jer smo uspjeli da promovišemo i za smještaj mladih koji posječuju Bosnu i Hercegovinu preporucujemo samo registrovane odnosno hostele koji rade u skladu sa važecom zakonskom regulativom.

Potreba za unapređenje hostelske djelatnosti i nastavak trenda povečanja broja dolazaka mladih u Bosnu i Hercegovinu je uslovljena kvalitetnijom promocijom na turistickim sajmovima i dodatnim poboljšanjem zakonske regulative u ovoj oblasti.

 

FERIJALNI SAVEZ U BOSNI I HERCEGOVINI
Upravni odbor

Na osnovu člana 20. Statuta Ferijalnog saveza u BiH , Upravni odbor FS BiH na sjednici od 28.01.2014 godine donosi

Pravilnik o osnivanju i djelovanju klubova FS BiH

Član 1

Ferijalni Savez u BiH kao jedinstvena organizacija u Bosni i Hercegovini u funkciji  koordiniranja,  provođenja programskih aktivnosti i poslovanja  donosi vaj Pravilnik kojim se određuje nacin osnivanja, organizovanja i rada klubova FS BiH (u daljem tekstu ferijalni klubovi) a u skladu sa članom 23. Statuta FS BiH.

Član2

Ferijalni klubovi su oblik organiziranja članova Ferijalnog saveza u BiH. Klubovi se mogu organizirati teritorijalno, strukovno, interesno, poslovno, agencijski u skladu sa željama i potrebama njegovih članova.

Član3

Ferijalni klub osniva najmanje pet članova FS BiH na osnovu iskazanog interesa za zajednicko djelovanje.
Ferijalni klub se smatra osnovanim kada njegovi članovi potpišu zapisnik o osnivanju.

Član 4

Organizaciju, nacin djelovanja i programske aktivnosti utvrđuju njegovi članovi  u skladu sa Statutom FS BiH.

Član 5

Ferijalni klub svoje osnivanje prijavljuje Glavnom uredu FS BiH. U prijavi osnivanja ferijalni klub je dužan dostaviti zapisnik o osnivanju, adresu i osobu za kontakt.

Član 6

Glavni ured FS BiH ce ustrojiti i voditi registar ferijalnih klubova.
Glavni ured FS BiH dužan je pratiti i podsticati rad ferijalnih klubova, obavještavati ih o inicijativama, projektima i programima drugih ferijalnih klubova te kordinirati zajednicke aktivnosti.
Inicijative i prijedloge projekata i programa koje zahtijevaju finansijsko materijalnu podršku FS BiH, Glavni ured FS BiH dužan je  evidentirati i predložiti Upravnom odboru FS BiH.

Član 7

Ferijalni klub ili više udruženih ferijalnih klubova u skladu sa članovima 26. i 28 Statuta FS BiH mogu delegirati predstavnike u Skupštinu FS BiH.

Član 8

Ferijalni klubovi su dužni aktivno ucestvovati u kreiranju, utvrđivanju i realizaciji programa FS BiH  a na poziv Glavnog ureda FS BiH dostaviti prijedlog projekata i drugih programskih aktivnosti za izradu godišnjeg programa rada FS BiH te izvještaj o realizovanim programskim aktivnostima.

Član 9

Ferijalni klubovi djeluju u skladu sa Statutom FS BiH i ovim Pravilnikom.

Član 10

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                           Predsjednica FS BiH
Mirela Kadić

Sarajevo, 28.01.2014 godine

 

FERIJALNI SAVEZ BiH
Upravni odbor

Prijedlog

Na osnovu člana 28. Statuta Ferijalnog saveza u BiH, Upravni odbor FS BiH na sjednici održanoj 18.03.2014. godine donosi:

ODLUKU
o broju i strukturi članova Skupštine FS BiH za period 2014-2018 godine

Član  1.

Utvrđuje se  da Skupština FS BiH broj 31-og (tridesetjednog) člana od toga u skladu sa članom 28. stav 3. Statuta, Skupštinu sačinjavaju predstavnici:

1.Registrovanih  kantonalnih, gradskih i opcinskih organizacija Ferijalnog saveza - 13
2.Ferijalnih klubova-7
3.Omladinskih hostela-2

Ukupan broj predstavnika organizacione strukture u Skupštini FS BiH iznosi 22 (dvadesetdva).

Član  2.

U skladu sa članom 28. stav 2. Statuta FS BiH sastav Skupštine čini 9 (devet) predstavnika aktivnista veterana i afirmisanih stručnjaka iz oblasti turizma i srednjih djelatnosti.
Listu članova Skupštine iz stava 1 ovog člana Odluke utvrđuje Upravni odbor FS BiH.

Član  3.

Mandat članova Skupštine traje 4 (četiri) godine u skladu sa članom 29. Statuta FS BiH.

Član  4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se u skladu sa članom 28. stav 3. Statuta od dana potrđivanja na sjednici Skupštine FS BiH.

Predsjednica

Mirela Kadić  
         

                                             

Ferijalni savez u Brezi

Na inicijativu Ibrahima Hasanspahića i nekolicine  aktivista Ferijalnog saveza  osnovan je Klub ferijalaca Breza. Osnivanje Kluba i  planirane naredne aktivnosti su prijavljene Glavnom uredu FS BiH. Na osnivackom sastanku Kluba bili su: Ibrahim Hasanspahić,  Miralem Herco,   Hasan Smailbegović,  Branka Trogrlić,  Mensud Kadrić,  Mirnes Sirotanović   i  Bašić Emir. Prisječajući se ferijalnih akcija i prije svega druženja prisutni su dogovarali aktivnosti na oživljavanju rada Ferijalnog saveza u Brezi. Organizacija tradicionalne “Plave večeri” uz prigodan ferijalni program će biti prilika za okupljanje ferijalaca i promociju planiranih aktivnosti.               

Upucen je poziv svi aktivistima i prijateljima organizacije da se prikljuce radu Kluba  ferijalaca Breza.

OSNOVAN KLUB VETERANA FERIJALNOG SAVEZA U BiH

Na inicijativu nekolicine strijih aktivista Ferijalnog saveza iz Sarajeva, dana 05.02.2014 godine u Hostelu „Ferijalac“ osnovan je Klub veterana FS BiH. U skladu sa Statutom Ferijalni klubovi su oblik organiziranja članova Ferijalnog saveza u BiH. Klubavi se mogu organizirati teritorijalno, strukovno, interesno, poslovno, agencijski u skladu sa željama i potrebama njegovih članova. Klubovi svoje osnivanje prijavljuju Glavnom uredu FS BiH. Na osnivackom sastanku Kluba bili su: Nadir Čengić, Meša Trako, Fehim Duraković, Salih Sivac, Nermin Nalić, Nedžad Muhović, Tarik Hamzić, Adnan Kukuruzović, Edina Sudžuka, Mirela Kadić i Omer Konjhodžić. Ugodno druženje članova FS BiH je iskorišteno za dogovor o narednim aktivnostima i angažmanu na uspostavi nove organizacione šeme FS BiH. Posebno je istaknut izuzetan angažman i postignuti rezultat uposlenika i rukovodstva Ferijalnog saveza Sarajeva na pocetku rada Hostela »Ferijalac«.

Upucen je poziv svi aktivistima i prijateljima naše organizacije da se prikljuce radu Kluba veterana FS BiH.

Pola godine rada Hostela FERIJALAC

Omladinski hostel Ferijalac je za sedam mjeseci rada ugostio više od 1.800 putnika sa svih kontinenata. Pored toga što je dobio plaketu za najčistiji hostel (prema recenzijama gostiju na hostelbookers.com), gosti se najviše oduševljavaju opuštenom atmosferom i uglavnom ističu da se osjećaju kao kod kuće. Tako je bilo i za doček Nove 2014. godine. U hostelu je organizirana mala proslava kojoj su prisustvovali osoblje hostela i članovi Ferijalnog saveza. Proslavi su se pridruživali i gosti hostela, koji su se već od ponoći vraćali sa zabava iz sarajevskih klubova. Na kraju se ispostavilo da je Ferijalac ponudio mnogo više od alternative za zabavu do ranih jutarnjih sati.

Recenzije gostiju na različitim web portalima najbolji su pokazatelj kvaliteta usluge. Impresije putnika različite dobne, rasne, spolne i nacionalne strukture govore da hostel Ferijalac zaista nije samo prenoćište i da otvorenost i iskrenost Ferijalaca najviše fascinira posjetitelje.  

Sjajni ljudi rade u hostelu. To nije bilo obično turističko iskustvo. Oni su cool, puni informacija, prijateljski raspoloženi, zabavni i spremni pomoći. Otvorili su svoja srca i pomogli nam da bolje upoznamo njihov grad i zemlju.

                 Yair, Izrael

Fantastična usluga. Mladi ljudi koji imaju reći više od toga gdje se nalazi centar i gdje je bankomat. Da sam provela više vremena tu, sigurna sam da bi ova posjeta mogla dovesti do prijateljstva.

Joanna, Poljska

Osoblje ugodno, druželjubivo, uvijek na usluzi. Hostel od 5 zvjezdica. Defintivno prilikom idućeg posjeta Sarajevu odsjedam tamo. Sve iznad mojih očekivanja!!!

Denis, Hrvatska

 

U hotelu Feri na Igmanu doček 2014. ispunio očekivanja!

U oazi čistog planinskog zraka, hotel Feri sa ugodnim, toplim ambijentom na Velikom polju na Igmanu bio je idealno mjesto za novogodišnju noć. Uz sve blagodati planine, atraktivan ambijent hotela Feri sa kvalitetnom gastronomskom ponudom i smještajnim kapacitetom cijeli Novogodišnji događaj je ispunio očekivanja svih. Ono što je sigurno jeste da su gosti bili i više nego zadovoljni,  pa je očigledno kako će se prelazak u Novu godinu prepričavati još dugo vremena. Doček u ovom predivnom hotelu je bio nešto posebno i za pamćenje, što će potvrditi i edicija  fotografija koje  smo spremili za vas.

ekskluziva.ba

 

 

Više slika pogledajte OVDJE

 

PLAVO VEČE – 2013

Ferijalni savez u Bosni i Hercegovini  je nastavio tradiciju organizacije ferijalne Plave večeri,  tako da se 20.12.2013 godine  u Hotelu „Saraj“  okupilo više od 100 ferijalaca.

U dobrom raspoloženju i uz prepoznatljiv ferijalni  kulturno zabavni program druženje je trajalo do kasnih nocnih sati. Poseban ferijalni štimung dali su naši članovi iz studentskih ferijalnih klubova.

Program je tradicionalno vodi Enver Šadinlija a za animaciju i organizaciju ferijalnih igara bio je zadužen najstariji prisutni ferijalac Selim Berisalić. Za dobro raspoloženje pobrinuli su se orkestar „Sarajevo“ i Dragana Glumac a pjesmom je Vanja Muhović  napravio ferijalno „ludilo“. Svoj doprinas kroz obezbijeđenje nagrada za tombolu su dali naši partneri: Hotel Zenit – Neum, Turističke agencije „Vivendi“  i  „M-97“ iz Sarajeva, Hosteli „Ferijalac“  i „Feri“, Hotel „Maršal“ i restoran „Lovac“.

 

 
 
     
 

Online rezervacija

Kontakt e-mail

Hostel

Dolazak

Noćenja

Muškarci

Žene

 
Newsletter
 
 
 
 
 
 

Naši hosteli su takođe dostupni na hihostels.com